Adatkezelési tájékoztató

Tartalom

1.Bevezetés 

2. Definíciók

3. Alapelvek az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) adatkezelése során

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

4.1. A honlapok látogatóinak adatai

4.2. Vendégéjszakákra vonatkozó adatok 

4.2.1. Vendégéjszakákra vonatkozó kiajánló és visszaigazolása 

4.2.2. Vendégéjszakák nyilvántartása

4.3. A szálloda biztonsági kamerái

4.4. Hírlevél

4.5. Nyereményjáték

4.6. A honlap látogatóinak adatai

4.7. A honlap „cookie” kezelése

4.8. Talált tárgyak

4.9. Az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) ügyféllevelezései 

4.10.1. OLCI (online ckeck-in) rendszer 

4.11. ROOMSOME 

4.12. OPTIMONK 

4.13. RCI vendég 

4.14. Mailchimp levélküldő rendszer 

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága 

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

7. Az érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

7.3 A helyesbítés joga

7.4 A törléshez való jog

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

7.6 Az adathordozáshoz való jog

7.7 Tiltakozás joga

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás

7.9 Visszavonás joga

7.10 Bírósághoz fordulás joga

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

8. Egyéb rendelkezések

1.Bevezetés

Az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) (szolgáltató adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen dokumentumban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
Az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) fenntartja magának a jogot a jelen tájékoztató megváltoztatására, melyet az aktuális jogszabályok alapján folyamatosan frissít.

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.
Újmajori Szabadidőpark Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Rövidített név: Újmajori Szabadidőpark Kft.
Székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 4. Fsz.5.
Cégjegyzékszám: 01-09-983750
Adószám: 23910481-2-41

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, amelyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.); - Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.); - A Polgári Törvénykönyv – 2013. évi V. törvény (Ptk.); - 2017. évi CL. törvény – az adózás rendjéről (Art.); - 1990. évi C. törvény – a helyi adókról; - 2007. évi II. törvény – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról; - 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.). NTAK-jogszabályi háttere: 2016.CLVI.törvény.

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen léphet kapcsolatba munkatársunkkal. Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony): e-mail: konyveles@hotelpagony.hu postai úton levélben: Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) 4403 Nyíregyháza, Pf:39.

2. Definíciók

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

2.3. hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

3. Alapelvek az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) adatkezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha:

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában:

a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

4. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) tevékenységének adatkezelései részben önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását szerződések, jogszabályok, vagy a biztonságos üzemeltetés követelményei teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük partnereinket.

Felhívjuk az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.1. A honlapok látogatóinak adatai

www.hotelpagony.hu.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre: dátum, idő, IP cím, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 30 nap.

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

(Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.)

Külső szolgáltatók adatkezelése:

A portál html kódja az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) -tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükről történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) és a külső szolgáltató szervere közötti kapcsolat kizárólag az utóbbi kódjának beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A www.hotelpagony.hu honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a www.google.com szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/analytics/ címen tud részletes felvilágosítást nyújtani. A weboldalba a felhasználói élmény és felhasználhatóság megkönnyítése érdekében a www.chat4support.hu címen elérhető szolgáltató kódja került befűzésre. A weboldalba a közösségi szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése érdekében a www.facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja került befűzésre. 

4.2. Vendégéjszakákra vonatkozó adatok

4.2.1. Vendégéjszakákra vonatkozó kiajánló és visszaigazolása

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtásához a szállóvendégek foglalásának nyilvántartása, azok egymástól való megkülönböztetése és a foglaláshoz szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, foglalási dátum, bankkártya adatok.

Az adatkezelés időtartama:

 • a számlázási adatok tekintetében az adó megállapításához való jog elévülési idejéig,
 • bankkártya adatok a foglalási időszak utolsó napjáig,
 • a direkt marketing célú megkeresések tekintetében a jelen tájékoztató 4.7. fejezetében meghatározott ideig.

Adattovábbítás: a bankkártyás fizetési módozat esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az OTP Bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja az érintett hozzájárulása.

4.2.2. Vendégéjszakák nyilvántartása

Az adatkezelés célja: szálláshely szolgáltatás nyújtása, a szállóvendégek nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a szállóvendégek részére szolgáltatások nyújtása, kapcsolattartás, a szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, foglalások biztosítása, teljesítése, fizetés, számviteli kötelezettség teljesítése, valamint direkt marketing célú megkeresés. A nem EU országból, illetve EGT tagállamból érkező vendégek esetén a rögzített adatok kiegészülnek a következő adatokkal: születéskori név, útlevélszám, nem, születési hely és idő, nemzetiség, anyja születési neve, országba lépés helye és ideje, a vízum száma. Ezek az adatok jogszabályi elrendelés alapján (a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény) megküldésre kerülnek az idegenrendészeti hatóság felé. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, telefonszám, dátum, időpont, a szállóvendég gépkocsijának rendszáma, állampolgárság, személyazonosító igazolvány, illetve útlevél száma, születési dátum, a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos adatok (pl. érkezés, távozás dátuma, fogyasztási, sportolási szokások), fizetési adatok (dátum, időpont, a számlán szereplő tételek megnevezése, összeg), a voucher/kupon/csekk/utalvány sorszáma, az üdülési csekken szereplő adatok (sorszám, név, érvényesség, aláírás), a kártyás beléptető-rendszer által kezelt nyitási-zárási adatok és az azokhoz kapcsolódó dátum és időpont adatok, valamint a direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama:

 • a direkt marketing célú megkeresések tekintetében a jelen tájékoztató 4.7. fejezetében meghatározott ideig.
 • szálláshely szolgáltatás igénybevétele esetén az utolsó vendégéjszakától számítva az az adó megállapításához való jog elévülési idejéig
 • a számlázási adatok tekintetében az adó megállapításához való jog elévülési idejéig.
 • Adattovábbítás:
 • az idegenforgalmi adó megállapítása, beszedése érdekében az érintett sorszáma, neve, címe, születési ideje és az eltöltött vendégéjszakák száma a helyi önkormányzati adóhatóság felé,
 • bankkártyás fizetési módozat választása esetén a fizető azonosítója, a tranzakció összege, dátuma, időpontja az SIX PAY felé.
 • NTAK felé történő adatszolgáltatásnál a vendég neve, címe, születési helye, ideje, nemzetisége és neme kerül továbbításra.

Az adattovábbítás jogalapja: az idegenforgalmi adó tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az NTAK felé történő adattovábbítás tekintetében, 2016.CLVI.törvény, a további esetekben az érintett hozzájárulása.

A felhasználók direkt marketing célú megkeresésekhez adott hozzájárulás esetén az érintett ennek teljesítéséhez szükséges adatai (név, e-mail cím, dátum, időpont) a jelen tájékoztató 4.4. pontja szerinti hírlevél, DM adatbázisban is rögzítésre kerülnek.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • postai úton az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) 4403 Nyíregyháza, pf:39. címen,
 • e-mail útján: marketing@hotelpagony.hu e-mail címen,
 • a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett (Leiratkozom/Unsubscribe gomb) hivatkozások segítségével.

4.3. A szállodák biztonsági kamerái

Az üzemeltetés biztonsága érdekében, vagyon és balesetvédelmi szempontok alapján a Hotel Pagony területén kamerás térfigyelő rendszer került kiépítésre. A kamerás térfigyelés tényére minden releváns ponton táblák figyelmeztetnek. A kamerafelvételeket a rendszer három napig őrzi meg.

4.4. Hírlevél

Az adatkezelés célja: gazdasági reklámot is tartalmazó e-mail hírlevelek küldése az érdeklődők részére, tájékoztatás az aktuális információkról.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, IP cím, dátum, időpont, direkt marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama: leiratkozásig.

A direkt marketing üzenetek továbbításának megtiltását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni:

 • postai úton a Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) 4403 Nyíregyháza, pf:39. címen,
 • e-mail útján a konyveles@hotelpagony.hu címen,
 • a kiküldött hírlevelek láblécében elhelyezett (Unsubscribe gomb) hivatkozások segítségével.

4.5. Nyereményjáték

Az adatkezelés célja: az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) által szervezett nyereményjátékon való részvétel, nyertesek sorsolása, értesítése, nyilvánosságra hozatal, számviteli kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, cím, e-mail cím, dátum, időpont, valamint játékonként eltérő adatkör, melyről az adott nyereményjáték meghirdetésekor adunk tájékoztatást.

Az adatok törlésének határideje: a nem nyertesek adatai a sorsolást követően azonnal törlésre kerülnek, a nyertesek nyilvánosságra hozott adatai tekintetében 6 hónap, a nyereményekkel kapcsolatosan keletkező számviteli bizonylatok esetében a Számv. tv. 169. §-ának megfelelően 8 év.

Nyilvánosságra hozatal: a nyertes neve, településének neve, irányítószáma tekintetében a sorsolást követő 6 hónapig.

4.6. A honlapok látogatóinak adatai 

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) tulajdonában lévő domain-ek

www.hotelpagony.hu; www.pagonyhotel.hu

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe, a korábban a meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok, a felhasználó számítógépének IP címe, valamint a felhasználó földrajzi elhelyezkedése.

Az adatkezelés időtartama: a felhasználó számítógépe IP címe a látogatás befejezésekor törlésre kerül, a többi adat tekintetében egy hónap.

 Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik.

Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. kapcsolati űrlap kitöltése során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók adatkezelése: A portál html kódja az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) -tól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltatók szerverei közvetlenül a felhasználó számítógépével állnak kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükhöz történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltatók szerverei szolgálják ki. Az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) és a külső szolgáltatók szerverei közötti kapcsolat kizárólag az utóbbiak kódjainak beillesztésére terjed ki, így személyes adatok átadása, továbbítása sem történik.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyeznek el az alábbi címen elérhető külső szerverek: google.com, facebook.com,  melyek adatkezeléséről a fenti címeken kérhető részletes tájékoztatás.

A külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, az azt kezelő szolgáltatóknak lehetőségük van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalmuk tekintetében. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ:

http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

4.7. A honlapok „cookie” kezelése

A honlap üzemeltetője a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, a honlap látogatás során rögzített adatok felhasználásával személyre szabott ajánlatok megjelenítése (__utma, __utmb, __utmc, __utmt, __utmz, PHPSESSID, _C4vId).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont.

Az adatkezelés időtartama:

 • a munkamenet lezárultáig (__utmc, PHPSESSID),
 • tíz perc (__utmt),
 • harminc perc (__utmb),
 • hat hónap (__utmz),
 • egy év (_C4vID),
 • két év (__utma).

A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie 

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

Az oldalon grafikus mérőpontok kerültek elhelyezésre, melyek mérési eredményeit a honlap szervere rögzíti. A grafikus mérőpontok alapján a honlap látogatók a későbbiekben nem azonosíthatók.

4.8. Talált tárgyak

Az adatkezelés célja: A Hotel Pagony területén talált tárgyak nyilvántartása, a tulajdonos, illetve a találó értesítése.

Az adatkezelés jogalapja: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§, 5:59.§ és az 5:61.§-a.

A kezelt adatok köre: megtalálás dátuma és helye, a megtaláló neve, elérhetősége, a talált tárgy adatai.

Az adatkezelés időtartama: egy év.

4.9. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) ügyféllevelezései

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele során kérdése, észrevétele van, a honlapon megadott módon kapcsolatba léphet az adatkezelővel. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a hozzá postai úton érkezett leveleket, a beérkezett e-maileket a küldő nevével, címével vagy e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével törli, amennyiben nem áll fenn olyan jogviszony, amely alapján az adatok kezelése szükséges.

4.10. ROOMSOME

Ajánlatkérő és foglaló rendszer, amely a vendégek online foglalását segíti a szállodák honlapjáról indítva. Az Újmajori Szabadidőpark Kft. (Hotel Pagony) rendszerében e felületen személyes adatok tárolása nem történik. A rendszer működtetését a Morgens Design Kft. végzi saját szerverein az adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Bővebb tájékoztatást lásd a www.morgens.hu és http://roomsome.hu/adatvedelem oldalon.

4.11. OPTIMONK

Felugró ablak adatforrás (pop up). Önkéntes adatszolgáltatás alapján adatokat ad (név és email cím) Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) marketing adatbázisa felé. Bővebben lásd: Optimonk: https://www.optimonk.hu/privacy_policy

4.12. RCI vendég

Technikai adattábla a foglalások vezetésére. Adatai hozzájárulás alapján: név, email cím, telefonszám, tagsági szám. Adat bemenetként szolgál a Timeshare rendszer felé. A lista hetente törlésre kerül felülírással.

4.13. Mailchimp levélküldő rendszer

A marketing célú levelek kiküldéséhez használatos motor. Bővebben lásd: Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/privacy/

5. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, telephelyén találhatóak. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok - kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Társaság az adatkezelés során megőrzi:

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

6. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Újmajori Szabadidőpark Turisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság
Rövidített név: Újmajori Szabadidőpark Kft.
Székhelye: 1055 Budapest, Stollár Béla u. 4. Fsz.5.
Postacíme: 4403 Nyíregyháza, Pf:39.
Cégjegyzékszám: 01-09-983750
Adószám: 23910481-2-41

7. Az érintett jogai, jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog

Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony), mint adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR rendelet 13. és 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozólag, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az érintett személyes adatok kategóriái, azon címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes.

7.3 A helyesbítés joga

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll. Az érintett kérheti az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését. 

Ennek módjai: 

Hírlevél listán partnereink az ezzel kapcsolatos adataikat a hírlevélen automatikusan változtathatják. 

7.4 A törléshez való jog

Az Érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését, kivéve ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve a közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését.
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen. Ez esetben a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.6 Az adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű, vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. 

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, profilalkotás

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezeléseken – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

7.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

7.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
Postacím: 1530 Budapest, Pf 5.
Telefon: +36 1 3911400
Telefax: +36 1 3911410
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
honlap: http://www.naih.hu

8. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. 

Az Újmajori Szabadidőpark Kft.  (Hotel Pagony) a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Nyíregyháza, 2019. 11. 06.